Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Start News United Kingdom Świąteczna reklama John Lewis. Czy znów wzruszy do łez?
Świąteczna reklama John Lewis. Czy znów wzruszy do łez?

Choć za oknami wciąż nie widać śniegu, są inne znaki, że święta Bożego Naro­dze­nia zbli­żają się wiel­kimi kro­kami. Na przy­kład reklama bry­tyj­skiej sieci John Lewis.

John Lewis, który rok­rocz­nie zaska­kuje miło­śni­ków bożo­na­ro­dze­nio­wych kli­ma­tów uro­czymi rekla­mami, wła­śnie opu­bli­ko­wał swoją tego­roczną świą­teczną reklamę.

Świą­teczna kam­pa­nia rekla­mowa przy­go­to­wy­wana przez sieć domów han­dlo­wych John Lewis jest już sta­łym ele­men­tem okresu poprze­dza­ją­cego święta Bożego Naro­dze­nia.

Na prze­strzeni lat John Lewis przed­sta­wiał mnó­stwo postaci wystę­pu­ją­cych w świą­tecz­nych kli­pach – od usy­cha­ją­cego z miło­ści do swo­jej śnie­go­wej dziew­czyny bał­wana, po ska­czą­cego na tram­po­li­nie psa.


W tym roku boha­te­rami z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­nej reklamy są dziew­czynka Ava oraz smok Edgar, który jest pod­eks­cy­to­wany i zieje ogniem, gdy tylko zoba­czy cokol­wiek wspól­nego ze świę­tami Bożego Naro­dze­nia.


Thursday, 14 November 2019 09:48
 
Polub nas na Facebooku
Obserwuj nas na Twitterze


Czytaj poprzedni artykuł:
Nie­zwy­kła prze­miana cho­rego chłopca po lecze­niu ole­jem z konopi indyj­skich
  Czytaj następny artykuł:
Johnson odwiedził powodzian i został skrytykowany. "Nie spieszyłeś się, co, Boris?"