Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Start News United Kingdom Szczuł kota psem, by ten zagryzł go na śmierć, bo...był pijany. Teraz trafi za kratki
Szczuł kota psem, by ten zagryzł go na śmierć, bo...był pijany. Teraz trafi za kratki

30-letni Amos Price został aresz­to­wany i ska­zany na wię­zie­nie za znę­ca­nie się nad kotem, który został zmal­tre­to­wany na śmierć przez jego psa.

Do zda­rze­nia doszło na ulicy Woodlands Cre­scent w Wal­sall, 23 paździer­nika.


Wszystko wyszło na jaw, gdy wła­ści­ciel kota zanie­po­ko­jony tym, że zwie­rzę nie wró­ciło do domu, przej­rzał nagra­nie moni­to­ringu.

Na fil­mie, który udo­stęp­nił widać męż­czy­znę w czapce i kurtce z kap­tu­rem zbli­ża­ją­cego się do domu w Wal­sall z psem na smy­czy.

Gdy męż­czy­zna zoba­czył kota, zaczął go szczuć psem, męż­czy­zna nawet podno­sił psa, aby pomóc mu w zabi­ciu kota.

Gdy pies zagryzł kota na śmierć, męż­czy­zna szybko uciekł z miej­sca zda­rze­nia.


Poli­cja na posta­wie moni­to­ringu usta­liła toż­sa­mość męż­czy­zny i opu­bli­ko­wała jego wize­ru­nek.

Poszu­ki­wany za bru­talny atak 30-letni Amos Price został w końcu aresz­to­wany i posta­wiony przed sądem.

Amos Price przy­znał się do winy i został ska­zany na 18 tygo­dni wię­zie­nia. Męż­czy­zna otrzy­mał rów­nież doży­wotni zakaz posia­da­nia zwie­rząt.

Dodat­kowo musi zapła­cić 250 fun­tów odszko­do­wa­nia i wpła­cić 122 funty na fun­dusz ofiar.

Przed sądem powie­dział, że się wsty­dzi tego co zro­bił. Był wtedy pod wpły­wem alko­holu i nie zro­biłby tego, gdyby był trzeźwy.

Thursday, 14 November 2019 13:58
 
Polub nas na Facebooku
Obserwuj nas na Twitterze


Czytaj poprzedni artykuł:
Koniec taniego latania w UE? Linie lotnicze zapłacą wyższe podatki
  Czytaj następny artykuł:
Nie­zwy­kła prze­miana cho­rego chłopca po lecze­niu ole­jem z konopi indyj­skich