Zaloguj się Załóż konto
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Program Rejestracji Pracowników (WRS)

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej obywatele Polscy przestaną podlegać rejestracji WRS z końcem kwietnia 2011 roku.
Co to jest WRS?
Od dnia 1 maja 2004 r. większość obywateli nowych państw członkowskich (z wyjątkiem Cypru i Malty) pracujących w Wielkiej Brytanii jest objętych Programem Rejestracji Pracowników, z krajów przystępujących do Unii. Osoby objęte tym programem muszą zarejestrować się, jeżeli zamierzają pracować dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii przez okres przekraczający jeden miesiąc.
Po okresie 12 miesięcy nieprzerwanego legalnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, dana osoba będzie miała pełne prawo do swobodnego przemieszczania się. Następnie możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt w EOG potwierdzającego status tej osoby.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej obywatele Polscy przestaną podlegać rejestracji WRS z końcem kwietnia 2011 roku.
Kto podlega rejestracji?
W Urzędzie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) muszą się zarejestrować następujące osoby:
 • obywatele jednego z nowych Państw Członkowskich (oprócz Malty i Cypru) objęci Programem Rejestracji Pracowników.
 • osoby rozpoczynające prace w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie. 
 • osoby pracujące w Wielkiej Brytanii przed 1 maja bez zezwolenia.
 • osoby, które pracują tymczasowo lub krótko-terminowo.
 • osoby, które pracują i studiują.
Kto nie podlega rejestracji?
Obowiązkowi rejestracji w programie rejestracji pracowników (WRS) nie podlegają osoby, które spełniają jakikolwiek z poniższych warunków:
 • Osoby, które na dzień 30 kwietnia 2004 roku przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy (tzn. w ciągu tych 12 miesięcy okres, w którym osoby te nie były zatrudnione legalnie nie może przekroczyć w sumie 30 dni);
 • Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym imigracji i zatrudnienia obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie przepracowały w Zjednoczonym Królestwie legalnie i nieprzerwanie okres 12 miesięcy, którego część lub całość przypada po 30 kwietnia 2004 r.
 • Osoby, które z dniem 30 kwietnia 2004 r. posiadały zezwolenie na wjazd i pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie Ustawy imigracyjnej z 1971 roku i to zezwolenie nie podlegało żadnemu ograniczeniu, co do zatrudnienia (tzn. osoby te podlegały warunkom Kategorii 1).Warunkom Kategorii 1 podlegają następujące osoby:
           - osoby objęte programem dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (Highly Skilled Migrants Programme);
           - małżonek/-ka, partner cywilny, partner w związku pozamałżeńskim obywatela Zjednoczonego Królestwa, będącego na etapie warunkowego obywatelstwa;
           - osoba będąca na utrzymaniu obywatela nowo przyjętego kraju członkowskiego, obecnie podlegającego warunkom Kategorii 1;
           - obywatel nowo przyjętego kraju członkowskiego, będący na utrzymaniu posiadacza prawa do pracy;
           - dyplomowani lekarze oraz dentyści przebywający na szkoleniu w Zjednoczonym Królestwie.

 • Osoby, które oddelegowano do pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa tzn. osoby, które świadczą usługi dla pracodawcy niemającego siedziby na terenie Zjednoczonego Królestwa.
 • Osoby, będące członkami misji dyplomatycznej, członkowie rodziny tych osób lub osoby w inny sposób uprawnione do immunitetu dyplomatycznego.
 • Osoby (posiadające podwójne obywatelstwo) będące jednocześnie obywatelami Zjednoczonego Królestwa, kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż wyżej wymienione kraje członkowskie, Rumunii, Bułgarii lub Szwajcarii.
 • Osoby będące członkami rodziny (małżonek/-ka, partner lub dziecko poniżej 21 lat) obywateli Szwajcarii lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywających w Zjednoczonym Królestwie, jako:
           -pracownik (niebędący obywatelem wyżej wymienionych krajów członkowskich, Rumunii lub Bułgarii)
           -osoba samowystarczalna
           -osoba na emeryturze
           -student
 • Studenci uznanych uczelni na terenie Zjednoczonego Królestwa, których głównym celem jest odbycie szkolenia zawodowego.
 • Emeryci, którzy są lub byli zatrudnieni, pracują lub pracowali na własny rachunek i otrzymują emeryturę lub inne świadczenia, wystarczające im do życia bez konieczności ubiegania się o zasiłki w Zjednoczonym Królestwie i posiadający ubezpieczenie chorobowe obejmujące wszystkie rodzaje ryzyka na terenie Zjednoczonego Królestwa.
 • Osoby pracujące wyłącznie na własny rachunek (i niepodejmujące żadnego płatnego zatrudnienia).
Kiedy należy ubiegać się o rejestrację?
Wniosek o uzyskanie świadectwa rejestracji, w ramach Programu Rejestracji Pracowników należy złożyć w ciągu miesiąca od momentu zatrudnienia. Jeżeli dana osoba nie złoży wniosku w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie stanie się nielegalne po upłynięciu tego terminu. Zatrudnienie będzie nielegalne do momentu wydania zaświadczenia o rejestracji oraz konieczne może się okazać przerwanie zatrudnienia.
Jak aplikować o WRS?
Aby palikować o WRS należy wypełnić formularz wniosku WRS (Program Rejestracji Pracowników), podając i wysłać do Home Office. W przypadku składania wniosku po raz pierwszy, razem z wnioskiem należy przesłać:
 • Formularz zgłoszeniowy z dołączonym do pierwszej strony formularza czekiem lub przekazem pocztowym, (90 GBP).
 • Paszport lub dowód osobisty.
 • dwa aktualne, kolorowe zdjęcia paszportowe
 • list od obecnego/-ych pracodawcy/-ów, potwierdzającego datę zatrudnienia (oferta pracy oraz umowa o pracę nie zostaną przyjęte).
 • Płatności można dokonać czekiem banku Wielkiej Brytanii, przekazem pocztowym w Wielkiej Brytanii oraz lub kartą płatnicza lub kredytowa. Zalecamy wysłanie wniosku listem poleconym.
Formularz należy przesłać pod adres podany w aplikacji.

W celu uzyskania formularza wniosku można:
 • Zatelefonować pod Numer: 08705 210 224
 • Odwiedzić strony: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/  lub http://www.workingintheuk.gov.uk/
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma pocztą następujące dokumenty:
 • Kartę rejestracji, która zawiera nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, obywatelstwo, zdjęcie oraz numer identyfikacyjny. Karta rejestracji zachowuje ważność przez cały okres rejestracji w tym programie.
 • Zaświadczenie o rejestracji. Zaświadczenie ma formę listu. Jest to zezwolenie na prace dla pracodawcy wymienionego we wniosku. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana pracodawcy. Ważność zaświadczenia wygasa w dniu zakończenia pracy dla danego pracodawcy. Jeżeli dana osoba nie pracuje już dla danego pracodawcy w chwili wydania zaświadczenia, zaświadczenie jest nieważne.
 • Paszport lub dowód osobisty
Kartę rejestracji i zaświadczenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli decyzja w sprawie wniosku będzie odmowna (np., jeżeli dana osoba nie musi się rejestrować w tym programie), wnioskodawca otrzyma pismo odmowne oraz paszport lub dowód osobisty. Opłata zostanie zwrócona w całości. Kopia pisma odmownego zostanie przesłana pracodawcy. W przypadku zmiany miejsca pracy, należy złożyć wniosek o zaświadczenie o rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników stanowiące pozwolenie na prace dla nowego pracodawcy. Należy skorzystać z formularza wniosku WRS. Należy podać numer identyfikacyjny znajdujący się na karcie rejestracji oraz przedstawić dane dotyczące nowego pracodawcy. Wtedy zostanie wydane nowe zaświadczenie wskazujące nowego pracodawcę. Kopia zaświadczenia zostanie przesłana do nowego pracodawcy. Należy zachować nowe zaświadczenie wraz z pierwszym zaświadczeniem i kartą rejestracji ze zdjęciem.
Last Updated on Monday, 13 October 2014 09:01  
Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, Twittera i YouTube. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.